dijous, 23 d’agost de 2007

To be a harder work than a loose pig


Val. «Donar més faena que un porc solt» 

Donar més faena que un porc solt significa causar moltes molèsties o donar molt de treball, tant una persona com una activitat. La comparança amb el porc solt prové del fet que atrapar eixos animals és un repte, ja que són ràpids, desconfiats i intel·ligents. 

Exemple d'ús:
«Estic baldada. Eixe hivernacle em dóna més faena que un porc solt...» 
Mataren el verd, de Carme Miquel (pàgina 109) 

Variants:
«Fer més mal que un porc solt»
«Donar més faena que un bou»
«Donar més faena que una onça de cucs»

-----------------------------------

Valencians use this expression (literally Donar ['to give'] més faena ['more work'] que un porc solt ['than a loose pig'] when something involves hard work or when somebody is a bother. Trapping a loose pig is a challenge as they are fast, suspicious, and smart.