dijous, 27 de setembre de 2007

If you dream of being an earl and you are an unhappy day labourer, someday the owner of the house will come to collect the renting

Val. «Si ensomies que eres comte, i eres un trist jornaler, ja vindrà l'amo (de) la casa a cobrar-te l'alquiler*»

This saying is an example of Valencian realistic philosophy. At the same time, though, it is a pessimistic affirmation, as this saying expresses a kind of conformism and denial of abilities for improvements and progress. It is supposed to be used for bringing dreamers back to reality.

--------------------------------------

Esta rima és un exemple de la filosofia realista valenciana. Al mateix temps, és una afirmació pessimista, puix expressa un tipus de conformisme, una negació de l'habilitat de millorar i progressar. Se suposa que es diu per a fer tornar als somniadors a la dura realitat.

1 comentari:

Nelo ha dit...

No sé si és genuí, però em recorda a "Damunt de puta, apaleà".