divendres, 27 de juliol de 2018

A case like a wicker basket


Val.: «Ser un cas com un cabàs»


«Ser un cas com un cabàs» significa ser insòlit i extraordinari. Referit a persones, es diu de gent poc corrent i excèntrica; referit a successos o acontenyiments, es diu d’aquells que són extraordinaris, sorprenents i que, normalment, tot lo món coneix o recorda. La comparació amb el cabàs pot deure’s al fet que es tracta d’un objecte amb una certa grandària i capacitat, i, per tant, és procliu a ser usat en exageracions (de la mateixa manera que diem que una cosa és «com una casa»). El cabàs era fa un temps un objecte molt quotidià, usat per a carregar i transportar els productes que s’havien comprat en el mercat o collit del camp.

Exemples:

«La mare és un cas com un cabàs, ja ho sé. Ella mos té lligats ací, i si li diem de deixar la casa… s’enfilarà per les parets»
Toni Cucarella: Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts, pàg. 139, any 2003

«Aquella herència va ser un cas com un cabàs, que fa quatre dies encara ho comentava mig poble»
Josep Franco: Això és llarg de contar, pàg. 107, any 2004

---------------------------------

When talking about a person, Valencians say that someone is un cas com un cabàs (literally, ‘a case like a wicker/palm basket’) when he/she is an unusual or outlandish person. When talking about a happening, it means to be an excepcional occurrence which has been commented upon by everybody in town. The comparison with a basket probably comes from the fact that the Valencian basket is a bulky pan that can contain many objects, and its large size makes it prone to be used in idioms that incorporate the idea of exaggeration.

Similar expressions in English: [Referring to people]: to be a (real) piece of work, to be (quite) a character, to be a real character. [Referring to events]: to be a high profile case, to be an extraordinary event, to be a bombshell.

divendres, 13 de juliol de 2018

Set the dwarves dance for somebody

Nanos o cabuts del Corpus

Val.: «Ballar els nanos (a algú)»


Ballar els nanos (a algú) significa adular-lo, afalagar-lo excessivament, procurar complaure’l i agradar-li. L’expressió prové d’una de les danses de la festa catòlica del Corpus, en la qual els dansadors ballen, al ritme del tabalet i el so de la dolçaina, portant al cap enormes caps de cartó que els donen aspecte de nanos. En acabar de ballar, els anomenats nanos o cabuts saluden amb una cerimoniosa inclinació, es lleven els falsos caps i els invertixen per a recaptar dins les almoines del públic o dels senyors. Aixina es va crear l’expressió ballar els nanos, que compara eixe espectacle amb l’actitud dels aduladors, que normalment afalaguen amb la intenció de rebre un benefici a canvi.

Exemple:
«No vullc votar per ningú / perquè tot és una farsa / Quan eixa gent p’a medrar / el nostre apoyo reclama / tot és ballar-nos els nanos»
Josep Garcia Capilla: Un casique a redolons, pàg. 14, any 1872 

Expressions similars: «Ballar l’aigua (a algú)», «Fer el cul gros (a algú)», «Fer festes (a algú)», «Fer la gara-gara (a algú)» 

Bibliografia: 
  • José Soler Carnicer: Valencia pintoresca y tradicional: personajes, hechos, y dichos populares, volum 1, pàg. 45-46, Carena editors, any 1997. 
  •  Jordi Colomina i Maria Isabel Guardiola: Actes del Congrés internacional Antoni M. Alcover, pàg. 474, any 2003.

---------------------------------

This expression, literally ballar (‘set to dance’) els nanos (‘the dwarves’) a algú (for somebody) means to suck up to someone, to make them like you. This expression comes from the Corpus Christi feast, a very popular catholic festivity in Valencia. One of the activities of this feast is a dance in which folk dancers known as nanos (‘dwarves’) and also cabuts (‘big-heads’) wear oversized papier-mâché heads and dance to the sound of tabal (‘tabor’) and dolçaina (Valencian bombard). When they finish their dance, they remove their fake heads and turn them upside-down to collect alms. Thus, the expression ballar els nanos compares this ancient performance to the flattering behavior of some —they expect to receive something in exchange. 

Similar expressions in English: To butter up [somebody], To be a brown-nose

dilluns, 9 de juliol de 2018

Those who are ok, better don't move

Val.: «Qui estiga bé, que no es menege»


Esta expressió s’usa per a desaconsellar fer canvis innecessaris. Si estàs a gust d’una manera determinada, ¿per a què canviar les coses? La situació podria canviar a pitjor.

Exemple:

«Jo em trobe bé i qui estiga bé que no es menege. Tinc el que necessite. No em fa il·lusió repetir l’esforç de viure amb la gent».

Vicent MarçàFoc al gran recorregut, pàgina 44, any 1996.

Expressions similars: «No deixes les sendes velles per novelles»

--------------------------------------------------

This expression (literally ‘Those who are ok, better don’t move’) means that if you are feeling good and happy with a situation, it is not worth to change it. The consequences are uncertain and it might change for the worse.

divendres, 29 de juny de 2018

At the three pebbles

Tomba de Diarmid (Spittal of Glenshee, Escòcia)


Val.: «Estar a les tres pedretes»


Estar, arribar o vore’s a les tres pedretes significa trobar-se en una situació molt perillosa o molt compromesa. Se sol dir quan algú està en perill de mort o està apurat i angoixat per una situació extrema. Per exemple:

«Al cap de tres dies d’estar a les tres pedretes, em vaig despertar a l’Hospital de Sant Pau, i en un estat lamentable».
Josep Lozano: Després de les tenebres i altres narracions, pàgina 84, any 2013.

En canvi, si diem que algú es posa a les tres pedretes, el significat és diferent: volem dir que eixa persona s’ha posat furiosa. Dos exemples:

«Així com veu que es mataven com a xinxes li agarrà una pataleta que la posà a les tres pedretes»
Lluís Galiana: Rondalla de rondalles, pàgina 34, any 1769 

«Tots tenim les nostres coses que fan posar a les tres pedretes als altres» 
  Comentari en el blog D’ençà que el Pau és dolç, any 2012 

Segons pareix, l’expressió prové del costum antic de senyalar les sepultures amb unes quantes pedres clavades en terra, emmarcant el lloc on estava colgat el cadàver. Les tres pedretes deuen ser una al·legoria que simbolitza l’arribada al perill o la frontera amb la mort.

Bibliografia: 

  • Garbellada de refranys: aires de serè en la nostra parla, Josep M. Sugranyes. Pàg. 38. Cossetània Edicions, any 2000. 

En altres llengües: 

  • En aragonés: «Estar en as tres pedretas»  
  • En castellà: «Estar en las últimas», «Tener un pie en la tumba» / «Ponerse como un basilisco»
--------------------------------------------------

In Valencian the concept of tres pedretes (literally ‘three pebbles’ or ‘stones’, referring to gravestones) is an allegory of danger of death. That concept is used in two expressions. One is «Estar a les tres pedretes» (literally estar [’to be’] a les tres pedretes [‘at the three pebbles’]) which means to be in a very difficult situation, especially facing death. However, it has a different meaning when using the verb posar-se (‘to get’): Posar-se a les tres pedretes. Then it means to get angry, to be hopping mad.

Similar expressions in English: 

  • To have a foot in the grave / To be caught between a rock and a hard place.

divendres, 15 de juny de 2018

To make one’s hair turn green

Val. «Fer eixir els cabells verds»La locució fer eixir els cabells verds (a algú), significa desesperar-lo, fer que perda la paciència, complicar-li molt les coses. Es sol dir dels pares desesperats pel mal comportament dels fills.

Exemple d’ús:

«De vegades [...] els angelets es tornen dimonis que torturen la salut dels nostres nervis i amenacen de fer-nos eixir els cabells verds»
Article «Els nostres Espantacriatures», de Francesc Gisbert (12/12/2013)

Variants: «Fer traure els cabells verds».

--------------------------------------------

To make someone’s hair turn green (literally fer eixir [‘turn’] els cabells [‘hair’] verds [‘green’]) means to exasperate them, make them lose patience. It is often said when children misbehave and parents lose their temper.

dijous, 3 de desembre de 2015

To wash the donkey’s hair [is a waste of time and soap]

I borrowed this picture here

Val.: «Llavar-li el cap a un burro [és perdre temps i sabó]»


Diem que una acció és «llavar-li el cap a un burro» quan es tracta d’un acte inútil i innecessari, ja que no té cap efecte per a canviar una situació, resoldre un determinat problema o fer canviar l’opinió d’algú. La inutilitat de l’acció es reforça amb la frase «és perdre temps i sabó».

Efectivament, llavar-li el cap a un animal de granja, com si fóra una persona, no té trellat. I si l’objectiu és que tinguera el cap net, tardaria ben poc en tornar a embrutar-se’l.

Exemples d’ús:

«Clamar contra la indignitat pepera al País Valencià és com llavar-li el cap a un burro, però airejar les seues immoralitats, les seues renúncies covards i el seu somriure hipòcrita, és cosa nostra, és la nostra obligació cívica».
Comentari d’un blog

«Jo crec que el curiós d’aquesta situació és que açò és com he dit alguna vegada, llavar-li el cap a un burro. Perds el temps i els diners, no canviarem res de les postures, es diga el que es diga».
Comentari d’un regidor en ple ordinari de la corporació municipal de Sagunt.


--------------------------------------

Valencian people say that an action is like washing a donkey’s hair (literally: Llavar-li [‘to wash him/her’] el cap [‘the head’] a un burro [‘to a donkey’], meaning that it is completely useless and nonsense, as it doesn’t change a situation nor does it solve problem or makes somebody change his mind.

Similar expressions in English: «He that washes the ass‘s head loseth both his soap and his labour»

diumenge, 2 de març de 2014

Contort the mouth


Val.: «Girar-se-li (a algú) la boca a un costat»


Es diu que a algú se li ha girat la boca a un costat quan s’ha disgustat per algun comentari o notícia desagradable. L’efecte físic és contraure la boca i tòrcer-la cap a un costat.

Val.: «Girar (algú) la boca a un costat»


Es diu que algú ha girat la boca a un costat quan eixa persona ha mort. Eixa manera de dir «morir» és una metonímia basada en un dels efectes físics de la mort.

--------------------------------------

In Valencian, the expression Girar la boca a un costat (literally, Girar [‘to contort’] la boca [‘the mouth’] a un costat [‘to one side’] means to die. If you move the syntax of the sentence and you use the pronoun se, it just means ‘to pull the mouth to one side’ or ‘to grimace’, normally out of disapproval.

Similar expressions in English: 

Kick the bucket (meaning 1), Make a face (meaning 2).