dimecres, 12 de setembre del 2018

To be unable to pick a cat up by the tail


Val.: «No alçar un gat del rabo» 


No alçar un gat del rabo (o pel rabo) significa no tindre força ni poder. Es sol usar per a manifestar que algú no té la capacitat d’influir o imposar-se, o bé la seua influència és insignificant. L’expressió es val de la metàfora d’un acte cruel, però suposadament senzill, com és alçar un gat pel rabo, que simbolitza l’exercici del poder. 

Exemple:

«Els palestins no alcen un gat del rabo, i els jueus són un poder fàctic arreu del món».
del blog Més content que un gíngol, 10 de gener de 2009

  • Expressions similars: No pintar fava / Passar la mà per la paret / No alçar ni pols ni remolí.
  • Expressions oposades: Tindre la paella pel mànec / Tindre mà / Tindre maneta; 

-------------------------

Valencians say that someone is unable to pick a cat up by the tail when they don’t exert influence or power over others. This expression uses the metaphor of an act of torture, like picking a cat up by the tail, that symbolises the excersise of power.

🇬🇧 Similar expressions in English:


To be a nobody.

dilluns, 10 de setembre del 2018

To be a purchaser

Val.: «Estar compradora» 


Estar compradora significa estar, una dona, en els darrers mesos de l’embaràs. Popularment, la paraula compradora (pronunciada compraora en la parla espontània) és usada per algunes persones com a sinònim i eufemisme de prenyada o embarassada. També s’usa el verb comprar com a sinònim del verb concebre en expressions com ara «anar de compres» (intentar quedar-se prenyada), «estar de compres» (esperar una criatura) i «voler comprar» (voler tindre fills). 

Exemples:

«Déu la va escoltar aquesta vegada, i ben prompte es va sentir compradora, i el mes de maig vinent va infantar amb dolor i alegria un xiquet molt boniquet» 
Enric Valor: Nabet, pàgina 51, any 1999 

«Quan Teresa es quedà compradora de l’únic fill que tingué, s’adonà que tot era perdut davant la il·lusió frenètica que veia créixer en Bernat» 
Enric Valor: La idea de l'emigrant, pàgina 40, any 1998 

«Alícia tardà una estona a deduir què era allò de la ferramenta. Encara hi havia paraules i expressions que se li escapaven: 
–Per cert, quan compraràs? 
–Quan compraré el què? 
Preguntava quan tindria la criatura. Contestà que estava de sis mesos.» 
Francesc Gisbert: Els lluitadors, pàgina 24, any 2005 

-------------------------

Curiously, some Valencian speakers say estar compradora (which translates literally as ‘to be buyer’ or ‘to be inclined to buy’) as an euphemism for being pregnant, specially in the last few months of pregnancy. The verb comprar is thereby used as a synonym for conceive. This is an odd use of the word that sounds funny even for some native speakers.

divendres, 27 de juliol del 2018

A case like a wicker basket


Val.: «Ser un cas com un cabàs»


«Ser un cas com un cabàs» significa ser insòlit i extraordinari. Referit a persones, es diu de gent poc corrent i excèntrica; referit a successos o acontenyiments, es diu d’aquells que són extraordinaris, sorprenents i que, normalment, tot lo món coneix o recorda. La comparació amb el cabàs pot deure’s al fet que es tracta d’un objecte amb una certa grandària i capacitat, i, per tant, és procliu a ser usat en exageracions (de la mateixa manera que diem que una cosa és «com una casa»). El cabàs era fa un temps un objecte molt quotidià, usat per a carregar i transportar els productes que s’havien comprat en el mercat o collit del camp.

Exemples:

«La mare és un cas com un cabàs, ja ho sé. Ella mos té lligats ací, i si li diem de deixar la casa… s’enfilarà per les parets»
Toni Cucarella: Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts, pàg. 139, any 2003

«Aquella herència va ser un cas com un cabàs, que fa quatre dies encara ho comentava mig poble»
Josep Franco: Això és llarg de contar, pàg. 107, any 2004

---------------------------------

When talking about a person, Valencians say that someone is un cas com un cabàs (literally, ‘a case like a wicker/palm basket’) when he/she is an unusual or outlandish person. When talking about a happening, it means to be an excepcional occurrence which has been commented upon by everybody in town. The comparison with a basket probably comes from the fact that the Valencian basket is a bulky pan that can contain many objects, and its large size makes it prone to be used in idioms that incorporate the idea of exaggeration.


🇬🇧 Similar expressions in English: 


[Referring to people]: to be a (real) piece of work, to be (quite) a character, to be a real character. [Referring to events]: to be a high profile case, to be an extraordinary event, to be a bombshell.

divendres, 13 de juliol del 2018

Set the dwarves dance for somebody

Nanos o cabuts del Corpus

Val.: «Ballar els nanos (a algú)»


Ballar els nanos (a algú) significa adular-lo, afalagar-lo excessivament, procurar complaure’l i agradar-li. L’expressió prové d’una de les danses de la festa catòlica del Corpus, en la qual els dansadors ballen, al ritme del tabalet i el so de la dolçaina, portant al cap enormes caps de cartó que els donen aspecte de nanos. En acabar de ballar, els anomenats nanos o cabuts saluden amb una cerimoniosa inclinació, es lleven els falsos caps i els invertixen per a recaptar dins les almoines del públic o dels senyors. Aixina es va crear l’expressió ballar els nanos, que compara eixe espectacle amb l’actitud dels aduladors, que normalment afalaguen amb la intenció de rebre un benefici a canvi.

Exemple:
«No vullc votar per ningú / perquè tot és una farsa / Quan eixa gent p’a medrar / el nostre apoyo reclama / tot és ballar-nos els nanos»
Josep Garcia Capilla: Un casique a redolons, pàg. 14, any 1872 

Expressions similars: «Ballar l’aigua (a algú)», «Fer el cul gros (a algú)», «Fer festes (a algú)», «Fer la gara-gara (a algú)» 

Bibliografia: 
  • José Soler Carnicer: Valencia pintoresca y tradicional: personajes, hechos, y dichos populares, volum 1, pàg. 45-46, Carena editors, any 1997. 
  •  Jordi Colomina i Maria Isabel Guardiola: Actes del Congrés internacional Antoni M. Alcover, pàg. 474, any 2003.

---------------------------------

This expression, literally ballar (‘set to dance’) els nanos (‘the dwarves’) a algú (for somebody) means to suck up to someone, to make them like you. This expression comes from the Corpus Christi feast, a very popular catholic festivity in Valencia. One of the activities of this feast is a dance in which folk dancers known as nanos (‘dwarves’) and also cabuts (‘big-heads’) wear oversized papier-mâché heads and dance to the sound of tabal (‘tabor’) and dolçaina (Valencian bombard). When they finish their dance, they remove their fake heads and turn them upside-down to collect alms. Thus, the expression ballar els nanos compares this ancient performance to the flattering behavior of some —they expect to receive something in exchange. 

🇬🇧 Similar expressions in English:


To butter up [somebody], To be a brown-nose

dilluns, 9 de juliol del 2018

Those who are ok, better don't move

Val.: «Qui estiga bé, que no es menege»


Esta expressió s’usa per a desaconsellar fer canvis innecessaris. Si estàs a gust d’una manera determinada, ¿per a què canviar les coses? La situació podria canviar a pitjor.

Exemple:

«Jo em trobe bé i qui estiga bé que no es menege. Tinc el que necessite. No em fa il·lusió repetir l’esforç de viure amb la gent».

Vicent MarçàFoc al gran recorregut, pàgina 44, any 1996.

Expressions similars: «No deixes les sendes velles per novelles»

--------------------------------------------------

This expression (literally ‘Those who are ok, better don’t move’) means that if you are feeling good and happy with a situation, it is not worth to change it. The consequences are uncertain and it might change for the worse.

divendres, 29 de juny del 2018

At the three pebbles

Tomba de Diarmid (Spittal of Glenshee, Escòcia)

Val.: «Estar a les tres pedretes»


Estar, arribar o vore’s a les tres pedretes significa trobar-se en una situació molt perillosa o molt compromesa. Se sol dir quan algú està en perill de mort o està apurat i angoixat per una situació extrema. Per exemple:

«Al cap de tres dies d’estar a les tres pedretes, em vaig despertar a l’Hospital de Sant Pau, i en un estat lamentable».
Josep Lozano: Després de les tenebres i altres narracions, pàgina 84, any 2013.

En canvi, si diem que algú es posa a les tres pedretes, el significat és diferent: volem dir que eixa persona s’ha posat furiosa. Dos exemples:

«Així com veu que es mataven com a xinxes li agarrà una pataleta que la posà a les tres pedretes»
Lluís Galiana: Rondalla de rondalles, pàgina 34, any 1769 

«Tots tenim les nostres coses que fan posar a les tres pedretes als altres» 
  Comentari en el blog D’ençà que el Pau és dolç, any 2012 

Segons pareix, l’expressió prové del costum antic de senyalar les sepultures amb unes quantes pedres clavades en terra, emmarcant el lloc on estava colgat el cadàver. Les tres pedretes deuen ser una al·legoria que simbolitza l’arribada al perill o la frontera amb la mort.

Bibliografia: 

  • Garbellada de refranys: aires de serè en la nostra parla, Josep M. Sugranyes. Pàg. 38. Cossetània Edicions, any 2000. 

En altres llengües: 

  • En aragonés: «Estar en as tres pedretas»  
  • En castellà: «Estar en las últimas», «Tener un pie en la tumba» / «Ponerse como un basilisco»
--------------------------------------------------

In Valencian the concept of tres pedretes (literally ‘three pebbles’ or ‘stones’, referring to gravestones) is an allegory of danger of death. That concept is used in two expressions. One is «Estar a les tres pedretes» (literally estar [’to be’] a les tres pedretes [‘at the three pebbles’]) which means to be in a very difficult situation, especially facing death. However, it has a different meaning when using the verb posar-se (‘to get’): Posar-se a les tres pedretes. Then it means to get angry, to be hopping mad.

🇬🇧 Similar expressions in English: 

  • To have a foot in the grave / To be caught between a rock and a hard place.

divendres, 15 de juny del 2018

To make one’s hair turn green

Val. «Fer eixir els cabells verds»La locució fer eixir els cabells verds (a algú), significa desesperar-lo, fer que perda la paciència, complicar-li molt les coses. Es sol dir dels pares desesperats pel mal comportament dels fills.

Exemple d’ús:

«De vegades [...] els angelets es tornen dimonis que torturen la salut dels nostres nervis i amenacen de fer-nos eixir els cabells verds»
Article «Els nostres Espantacriatures», de Francesc Gisbert (12/12/2013)

Variants: «Fer traure els cabells verds».

--------------------------------------------

To make someone’s hair turn green (literally fer eixir [‘turn’] els cabells [‘hair’] verds [‘green’]) means to exasperate them, make them lose patience. It is often said when children misbehave and parents lose their temper.