divendres, 27 de juliol de 2018

A case like a wicker basket


Val.: «Ser un cas com un cabàs»


«Ser un cas com un cabàs» significa ser insòlit i extraordinari. Referit a persones, es diu de gent poc corrent i excèntrica; referit a successos o acontenyiments, es diu d’aquells que són extraordinaris, sorprenents i que, normalment, tot lo món coneix o recorda. La comparació amb el cabàs pot deure’s al fet que es tracta d’un objecte amb una certa grandària i capacitat, i, per tant, és procliu a ser usat en exageracions (de la mateixa manera que diem que una cosa és «com una casa»). El cabàs era fa un temps un objecte molt quotidià, usat per a carregar i transportar els productes que s’havien comprat en el mercat o collit del camp.

Exemples:

«La mare és un cas com un cabàs, ja ho sé. Ella mos té lligats ací, i si li diem de deixar la casa… s’enfilarà per les parets»
Toni Cucarella: Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts, pàg. 139, any 2003

«Aquella herència va ser un cas com un cabàs, que fa quatre dies encara ho comentava mig poble»
Josep Franco: Això és llarg de contar, pàg. 107, any 2004

---------------------------------

When talking about a person, Valencians say that someone is un cas com un cabàs (literally, ‘a case like a wicker/palm basket’) when he/she is an unusual or outlandish person. When talking about a happening, it means to be an excepcional occurrence which has been commented upon by everybody in town. The comparison with a basket probably comes from the fact that the Valencian basket is a bulky pan that can contain many objects, and its large size makes it prone to be used in idioms that incorporate the idea of exaggeration.


🇬🇧 Similar expressions in English: 


[Referring to people]: to be a (real) piece of work, to be (quite) a character, to be a real character. [Referring to events]: to be a high profile case, to be an extraordinary event, to be a bombshell.

divendres, 13 de juliol de 2018

Set the dwarves dance for somebody

Nanos o cabuts del Corpus

Val.: «Ballar els nanos (a algú)»


Ballar els nanos (a algú) significa adular-lo, afalagar-lo excessivament, procurar complaure’l i agradar-li. L’expressió prové d’una de les danses de la festa catòlica del Corpus, en la qual els dansadors ballen, al ritme del tabalet i el so de la dolçaina, portant al cap enormes caps de cartó que els donen aspecte de nanos. En acabar de ballar, els anomenats nanos o cabuts saluden amb una cerimoniosa inclinació, es lleven els falsos caps i els invertixen per a recaptar dins les almoines del públic o dels senyors. Aixina es va crear l’expressió ballar els nanos, que compara eixe espectacle amb l’actitud dels aduladors, que normalment afalaguen amb la intenció de rebre un benefici a canvi.

Exemple:
«No vullc votar per ningú / perquè tot és una farsa / Quan eixa gent p’a medrar / el nostre apoyo reclama / tot és ballar-nos els nanos»
Josep Garcia Capilla: Un casique a redolons, pàg. 14, any 1872 

Expressions similars: «Ballar l’aigua (a algú)», «Fer el cul gros (a algú)», «Fer festes (a algú)», «Fer la gara-gara (a algú)» 

Bibliografia: 
  • José Soler Carnicer: Valencia pintoresca y tradicional: personajes, hechos, y dichos populares, volum 1, pàg. 45-46, Carena editors, any 1997. 
  •  Jordi Colomina i Maria Isabel Guardiola: Actes del Congrés internacional Antoni M. Alcover, pàg. 474, any 2003.

---------------------------------

This expression, literally ballar (‘set to dance’) els nanos (‘the dwarves’) a algú (for somebody) means to suck up to someone, to make them like you. This expression comes from the Corpus Christi feast, a very popular catholic festivity in Valencia. One of the activities of this feast is a dance in which folk dancers known as nanos (‘dwarves’) and also cabuts (‘big-heads’) wear oversized papier-mâché heads and dance to the sound of tabal (‘tabor’) and dolçaina (Valencian bombard). When they finish their dance, they remove their fake heads and turn them upside-down to collect alms. Thus, the expression ballar els nanos compares this ancient performance to the flattering behavior of some —they expect to receive something in exchange. 

🇬🇧 Similar expressions in English:


To butter up [somebody], To be a brown-nose

dilluns, 9 de juliol de 2018

Those who are ok, better don't move

Val.: «Qui estiga bé, que no es menege»


Esta expressió s’usa per a desaconsellar fer canvis innecessaris. Si estàs a gust d’una manera determinada, ¿per a què canviar les coses? La situació podria canviar a pitjor.

Exemple:

«Jo em trobe bé i qui estiga bé que no es menege. Tinc el que necessite. No em fa il·lusió repetir l’esforç de viure amb la gent».

Vicent MarçàFoc al gran recorregut, pàgina 44, any 1996.

Expressions similars: «No deixes les sendes velles per novelles»

--------------------------------------------------

This expression (literally ‘Those who are ok, better don’t move’) means that if you are feeling good and happy with a situation, it is not worth to change it. The consequences are uncertain and it might change for the worse.